SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju “splošni pogoji”) družbe Svizec Šport d.o.o., Ruška cesta 57, 2000 Maribor (v nadaljevanju »Svizec Šport d.o.o.«) so sestavni del programa letne športne vadbe ali tečaja, na katerega se prijavi udeleženec oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem program letne športne vadbe ali tečaja, veljajo poleg spodaj navedenih določil tudi tista, ki so navedena v prijavnici oz. na spremenjenem izbranem programu letne športne vadbe ali tečaja.

I. PRIJAVA

Udeleženec programa se lahko prijavi na letno športno vadbo ali tečaj, ki ga organizira družba Svizec Šport d.o.o., preko spletne PRIJAVNICE, dostopne na njeni spletni strani (www.svizec-sport.com). Prijavnica služi tudi kot potrdilo o rezervaciji mesta na letni športni vadbi ali tečaju.

Prijava udeleženca velja za eno terminsko obdobje letne športne vadbe ali tečaja (pri letnih športnih vadbah za obdobje od začetka oktobra do konca maja prihodnjega leta, pri tečajih pa po terminih izvedbe le teh).

Za zavezujočo prijavo na letno športno vadbo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve udeležbe šteje tudi vsak drugi in nadaljnji obisk letne športne vadbe brez izpolnjene prijavnice.

II. ODJAVA

V primeru odjave od letne športne vadbe ali tečaja je potrebno izpolniti ODJAVNICO, dostopno na spletni strani družbe Svizec Šport d.o.o.: www.svizec-sport.com/odjava.

V primeru ustne odjave od letne športne vadbe ali tečaja, je udeleženec dolžan izpolniti še spletno odjavnico, dostopno na spletni strani družbe Svizec Šport d.o.o.: www.svizec-sport.com/odjava, sicer odjava ni veljavna.

Udeleženec se lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odjavi od letne športne vadbe ali tečaja. Za odjavo od letne športne vadbe v tekočem mesecu bodo upoštevane odjavnice, ki bodo na spletni strani izpolnjene ali na elektronski naslov družbe Svizec Šport d.o.o. prispele do 2. dne v tekočem mesecu. V nasprotnem primeru se zaračuna celotna mesečna vadnina ali tečajnina.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja se obvezuje poravnati vse obveznosti do trenutka ustrezne odjave. Družba Svizec Šport d.o.o. bo v primeru odjave od letne športne vadbe glede na odločitev udeleženca slednjemu povrnila sorazmerni znesek vadnine, bodisi ga poračunala s ceno prihodnje letne športne vadbe ali mu za neizkoriščen del letne športne vadbe izdala dobropis.

Dobropis je unovčljiv na programih, zapisanih na dobropisu, z omejenim rokom veljavnosti, ki je na njem posebej označen, in NI prenosljiv na drugo osebo ali izplačljiv v denarju oz. kakorkoli drugače kot v obliki obiskovanja programa letne športne vadbe, opredeljenega v dobropisu.

Udeleženec si lahko za primer odjave od tečaja sam najde zamenjavo in je s tem upravičen do povračila plačila, razen za morebitno razliko med višino prvotne vrednosti tečajnine in vrednosti tečajnine za svojo zamenjavo.

Med izvajanjem tečaja lahko udeleženec na svojo željo prekine obiske in sicer z izpolnitvijo pisne ODJAVNICE na spletni strani družbe Svizec Šport d.o.o. (www.svizec-sport.com/odjava). V tem primeru nima pravice do povračila stroškov.

III. NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH TERMINOV

Družba Svizec Šport d.o.o. nudi udeležencu programa letne športne vadbe ali tečaja možnost, da v primeru odsotnosti zamujene termine (*skupaj največ 4 termine) nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo.

Nadomeščanje posameznega termina se lahko izvede najkasneje v 8-ih dneh od posamezne  odsotnosti udeleženca na izbranem programu, ne glede na razlog izostanka, razen če gre za odsotnost in zdravstvenih razlogov, izkazano z zdravniškim potrdilom. V tem primeru se za datume nadomeščanja medsebojno dogovorita udeleženec in družba Svizec Šport d.o.o. V primeru, da ne pride do nadomestitve zamujenih terminov, to ne predstavlja razloga za povračilo plačane vadnine ali tečajnine.

IV. CENE IN PLAČILO STORITEV

Cene storitev družbe Svizec Šport d.o.o. so določene s programom letne športne vadbe ali tečaja, lokacijo, vrsto, obliko in pogostostjo ter veljajo od dneva objave programa na spletni strani in tiskanih medijih družbe Svizec Šport d.o.o..

Družba Svizec Šport d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. V primeru povečanja stroška prostorskih kapacitet za več kot 5%, si družba Svizec Šport d.o.o. pridružuje pravico do uskladitve cen programa letne športne vadbe ali tečaja. O morebitnih spremembah cen vadb in tečajev je družba Svizec Šport d.o.o. dolžna po elektronski pošti ali s SMS sporočilom vnaprej obvestiti udeležence.Udeleženec je dolžan poravnati vadnino ali tečajnino v zneskih in v rokih, navedenih na plačilnih nalogih, izstavljenih s strani družbe Svizec Šport d.o.o.. V nasprotnem primeru je slednja upravičena do zakonskih zamudnih obresti in sodne izterjave zapadlih obveznosti.

V. MESEČNE VADNINE, LETNE VADNINE, TEČAJNINE

Vadnina za letno športno vadbo se plačuje mesečno, na željo udelženca tudi letno, in se obračunava ne glede na praznike, počitnice, ipd.. Vadnina se plača na podlagi plačilnega naloga in do roka, ki je na njem označen.

Udeleženec ima ob začetku obiskovanja letne športne vadbe na voljo en (1) poskusen termin, ki je brezplačen.

V primeru nenačrtovanih odpovedi, lahko Svizec Šport d.o.o. ceno vadnin in tečajnin sorzmerno prilagodi ali po svojih zmožnostih nadomesti odpadle termine, o čemer je dolžan po elektronski pošti ali s SMS sporočilom vnaprej obvestiti udeležence.

VI. ODSOTNOST

V primeru opravičene odsotnosti od letne športne vadbe, ki traja polovico ali več terminov v mesecu (npr.: od 8 terminov, udeleženec manjka na 4-ih), se udeležencu v prihodnjem mesecu zaračuna polovična vadnina, če gre za odsotnost in zdravstvenih razlogov, izkazano z zdravniškim potrdilom.

Upošteva se tudi vnaprej sporočeno daljšo odsotnost, ki traja polovico ali več vadbenih terminov v mesecu (recimo: od 8 terminov, udeleženec manjka na 4-ih).

VII. POPUSTI

Družba Svizec Šport d.o.o. udeležencem nudi naslednje popuste:
– popust za drugega in vsakega naslednjega udeleženca letne športne vadbe ali tečaja v istem terminu in iz iste družine,
– popust udeležencem tečajev, ki obenem obiskujejo letno športno vadbo.

Višina popustov je opredeljena na spletni strani družbe Svizec Šport d.o.o. (www.svizec-sport.com).

VIII. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE

Vremenske in snežne razmere niso razlog za udeleženčevo odjavo od letne športne vadbe ali tečaja. Družba Svizec Šort d.o.o. ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, naravne nesreče, tehnične ovire, itd.), udeleženec pa iz tega naslova nima zahtevka za vračilo plačilo vadnine ali tečajnine.

IX. ODPOVED TEČAJA, VADBE ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Družba Svizec Šport d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi letne športne vadbe ali tečaja najkasneje 3 (tri) dni pred njegovim pričetkom, če se na letno športno vadbo ali tečaj ne prijavi zadostno število udeležencev. Minimalno število udeležencev za izvedbo letne športne vadbe ali tečaja je navedeno v programu le teh.

Družba Svizec Šport d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa letnih športnih vadb ali tečajev, ki so posledica nastopa višje sile. V teh primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da družba Svizec Šport d.o.o. odpove tečaj ali vadbo, ima udeleženec pravico do povračila plačanega zneska tečajnine ali vadnine.

O vseh spremembah programov letne športne vadbe ali tečajev je družba Svizec Šport d.o.o. dolžna  po elektronski pošti ali s SMS sporočilom nemudoma obvestiti udeležence.

X. SICERŠNJA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse udeležence letnih športnih vadb in tečajev družbe Svizec Šport d.o.o..

V vseh cenah iz ponudbe družbe Svizec Šport d.o.o. je vključen davek na dodano vrednost v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Družba Svizec Šport d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb programov letnih športnih vadb in tečajev ter dopušča možnost napak v tisku ali na drugih medijih, kjer so ti objavljeni.

Splošni pogoji poslovanja družbe Svizec Šport d.o.o. so objavljeni na njeni spletni strani (www.svizec-sport.com), pri čemer se je udeleženec dolžan z njimi predhodno seznaniti in ob prijavi k letni športni vadbi ali tečaju potrditi, da se je z njimi seznanjen.

Družba Svizec Šport d.o.o. in udeleženci letne športne vadbe ali tečajev bodo vse spore reševali sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

XI. DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Družba Svizec Šport d.o.o. je dolžna spoštovati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov udeležencev.

Fotografije in videoposnetki letnih športnih vadb in tečajev se uporabijo za arhiv, za objavo na spletni in Facebook strani družbe Svizec Šport d.o.o. ter na njenih tiskanih promocijskih materialih .

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici resnični.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja izrecno soglaša in dovoljuje, da družba Svizec Šport d.o.o. osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja soglaša in je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti plačila ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja družbe Svizec Šport d.o.o..

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja soglaša in je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do njihovega preklica oz. največ 5 let ter izjavljajo, da sem seznanjen s svojimi pravicami v skladu z ZVOP-1.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja se zavezuje, da bo družbi Svizec Šport d.o.o.   najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov iz prijavnice.

 

Maribor, september 2017